Val av placering

Placeringen av en infiltration eller markbädd har avgörande betydelse för funktionen. Där en anläggning placeras måste marken kunna avleda det avloppsvatten som tillförs. Om vattnet kan sprida sig kan det lättare rinna bort. Annars finns det risk för att vattnet tränger upp på markytan nedanför slänten. Därför läggs anläggningens långsida tvärs (vinkelrätt mot) avrinningsriktningen, som oftast är lika med marklutningen. På så sätt minimeras mängden vatten som ska avledas genom ett tvärsnitt av marken. Detta är viktigare ju tätare marken är, som vid silt och lera.

 

En infiltrationsanläggning får inte tillföras extra vatten från omgivningen eftersom den då kan upphöra att fungera. Genom att anlägga en avskärande dränering uppströms infiltrationen skyddas anläggningen.

 

Grundvattennivån får aldrig gå upp i infiltrationsbädden eftersom det kan leda till igensättning. Därför finns en tumregel att avståndet mellan högsta grundvattennivå och infiltrationsytan helst ska vara minst 1 m. Då har man en bra säkerhetsmarginal för att grundvattnet aldrig når upp till infiltrationsbädden. Dessutom är den vattenomättade marken effektiv för avskiljning av fosfor. Då IN-DRÄN används sker nedbrytningen av organiskt material innan vattnet når infiltrationsytan och därför kan detta avstånd minskas där det är nödvändigt.

 

Anläggningen placeras tvärs avrinningen (ofta = grundvattenströmningen). 1. Bäst, 2. Bra, 3. Dåligt

 


Om vattnet kan sprida sig kan det lättare rinna bort. Annars finns det risk för att vattnet tränger upp på markytan nedanför slänten. 1. Hus, 2. Slamavskiljare, 3. Infiltrationsbädd, 4. Marklutning, 5. Bäst avrinning, 6. Sämst avrinning.1. Hus, 2. Ventilation, 3. Marklutning, 4. Slamavskiljare, 5. ev Pumpbrunn, 6. Infiltration/markbädd, 7. Avskärande dränering.