Infiltration med IN-DRÄN för effektiv avloppsrening

Vanlig infiltration


Infiltration kan liknas med naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening.


Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare (istället för den trekammarbrunn som användes förr), fördelningsbrunn där flödet delas upp i två strömmar med spridarrör i ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan. Slamavskiljaren tar hand om partiklarna och fett i avloppsvattnet och skyddar därmed infiltrationsytan mot igensättning.


Slamavskiljaren måste slamtömmas regelbundet för att undvika slamflykt.


Föroreningarna i avloppsvattnet omvandlas och reduceras genom att en flora av bakterier växer på infiltrationsytan – biohuden. När luft finns tillgängligt är reningen effektiv även för patogener (organismer som framkallar sjukdomar). Belastas infiltrationsytan med för mycket föroreningar eller vatten, försämras reningseffekten och ytan kan sättas igen fullständigt så att vattnet inte kan rinna undan.


Marken under anläggningen fungerar sedan som ett filter- och poleringssteg där bl a fosfor fastnar. För att vattnet ska kunna rinna undan i marken måste infiltrationsanläggningens storlek anpassas efter den aktuella jordarten. Genomsläpplig mark så som grus och sand kräver minst yta, medan täta jordar t ex lera kräver stor yta samt speciell utformning och utförande.


I en ordinär infiltrationsanläggning är spridningen av vattnet över anläggningen inte tillräckligt bra. Därför erhålls ofta en dämning med sämre reningsresultat och eventuellt en igensättning som följd.

 

 

Infiltration med IN-DRÄN 


IN-DRÄN ersätter spridningslagret av tvättad sten och skapar en ca tio gånger större yta för biohuden att växa på. Modulens konstruktion medför att floran alltid har tillgång till syre, även när dämning i modulen uppträder.


Infiltrationsytans porer under modulen blockeras inte, samtidigt som de skyddas mot igensättning. Fördelningen av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare med en gynnsam effekt på reningen. Den sammantagna effekten av ovanstående egenskaper medför att infiltrationsytan kan minskas rejält.


Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en sträng.


Till skillnad från en vanlig infiltration har en anläggning med IN-DRÄN alltid samma längd oavsett jordart. Det som varieras är istället infiltrationsytans bredd, från ca 0,6 m i grus till ca 5 m i lerig mark.


Kostnaderna för en komplett anläggning med vanlig infiltration varierar mycket beroende på de lokala förhållandena, medan kostnaderna för en anläggning med IN-DRÄN endast har en obetydlig variation. En IN-DRÄN anläggning kan byggas nästan överallt.


IN-DRÄN Plus arbetar, precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer. IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då  den blå lådan redan innehåller ett pre-fabricerat grusmaterial. Under IN-DRÄN Plus placeras en IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Med  IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan slipper du frakta hem flera kubikmeter grus, vilket förenklar arbetet betydligt och minskar kostnaden. IN-DRÄN Plus kan anläggas där LTAR-värdet är 15.