Markbädd

Reningen i en markbädd bygger på samma princip som infiltration, men det renade vattnet avleds via en utloppsledning. Då t ex marken består av tät lera kan marken inte avleda allt vatten utan bädden måste förses med ett utlopp. Utloppet leds oftast till ett dike men ibland även ut i en dränering eller annan lämplig plats.


Med IN-DRÄN görs oftast horisontella markbäddar på en ganska stor yta för att maximera infiltrationen och få en säkrare hygienisering. Dessa markbäddar bygger inte så mycket på höjden och kan vara att föredra speciellt vid högt grundvatten eller då avståndet till berg är litet. Oftast kommer då en mycket liten mängd vatten till utloppet.


I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen, t ex om enda möjliga placering är i närheten av dricksvattenbrunnar. För att minimera risken för förorening av vattenbrunnar läggs då ett tätskikt i botten på markbädden och allt vatten leds till en säkrare plats. Då tätskikt används ska ett extra ventilationsrör placeras i bädden under IN-DRÄN modulerna för att säkerställa god syretillförsel för biohuden, eftersom tätskiktet hindrar syre från marken att komma in i bädden. I områden känsliga för övergödning kan markbäddar kompletteras med en fosforfälla efter bädden. Man kan också fälla fosforn före bädden med hjälp av en fosforfällningsenhet (placeras inomhus) och flockningsmedel.


IN-DRÄN Biobädd - en fabriksbyggd markbädd. Med IN-DRÄN Biobädd 5 är hela den biologiska reningsprocessen inbyggd i en tank och bäddens yta är bara 3 kvm (Mer information om just IN-DRÄN Biobädd hittar du under Produkter)! 


 

Horisontell markbädd.