Testresultat IN-DRÄN Biobädd5ce

 

 

(Öppna CE-certifikatet som pdf)

 

CE-märkningen av Biobädden innebar för FANN en gedigen testuppställning som vi valde att utnyttja för att lära oss så mycket som möjligt. Under de 38 veckor som testet räckte provtog vi en mängd parametrar, vilka bidragit till att öka vår förståelse för reningsprocessen. Vi har av affärsmässiga skäl valt att inte publicera hela rapporten.  Här kommenterar vi några centrala delar:

Temperatur:

VI valde att starta testet i december för att ha kalla förhållanden under testet. Som kallast var vattnet som gick in i slamavskiljaren endast 2 grader. Under försökens första hälft var medeltemperaturen 9,7 grader och under hela perioden var medeltemperaturen 13,4 grader.

Olika reningsresultat:

I standarden som beskriver CE-märkningen sägs att endast mätningar på kväve som gjorts på temperaturer över 12 grader tas med i det resultat som publiceras. Eftersom vi säljer produkten för nordiska förhållanden har vi i de resultat vi marknadsför tagit med även kväveresultat då vattnet är kallare än 12 grader. I CE-certifikatet står därför 53,3 % medan vi i marknadsföringen använder 55 %.

Parametrarna för hygien:

E. coli och Intestinala enterokocker är extra parametrar som vi lagt till. Parametrarna finns inte med i standarden och redogörs därför inte i certifikatet. Vi har valt att visa hygieniseringsresultaten för de perioder då systemet inte varit påverkat av överbelastning eller elavbrott. Medeltalet inklusive störningar är en knapp tiopotens högre.