Fosforreduktion

Ladda ner sammanfattningen av rapporten (pdf)

 

BOD7Tot-PTot-N
Slamavskiljare och markbädd med IN-DRÄN97%75%69%
Slamavskiljare och konventionell bädd95*%66*%70*%
NFS 2006:7, krav normal skyddsnivå90%70%--
NFS 2006:7, krav hög skyddsnivå90%90%50%
 

 

* Beräknade uppgifter utifrån mätvärden från Naturvårdsverkets rapport 4895. Hänsyn har tagits till extremvärden.

 

Tabellen visar att en horisontell markbädd med IN-DRÄN är direkt jämförbar med en konventionell markbädd. En IN-DRÄN markbädd uppfyller dessutom till skillnad från den konventionella markbädden, Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7, normal skyddsnivå gällande fosfor i denna studie.

Utöver de reduktioner och resthalter som redovisats ovan bör också frågan om flödesrelaterad reduktion diskuteras. Mätningarna i denna studie antyder att vid horisontella markbäddar med IN-DRÄN når endast 10 procent av flödet utloppsledningen medan resterande 90 procent infiltrerar ner i marken under bädden. Som ett konservativt värde kan 25 procent beräknas nå utloppsledningen medan resten infiltreras. Genom denna "spontaninfiltration" har man uppnått 75% reduktion för i princip alla parametrar jämfört med utsläpp till via utloppsledningen. Detta innebär att ingen fosfor behöver avskiljas i markbädden för att uppnå kraven för normal skyddsnivå enligt NFS 2006:7.